Privacy Statement Erasmus Centre for Business Innovation

Erasmus Centre for Business Innovation verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. In de cookieverklaring leest u van welke cookies gebruik wordt gemaakt.

Erasmus Centre for Business Innovation gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en, na 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

Erasmus Centre for Business Innovation is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Erasmus Centre for Business Innovation vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van geïnteresseerden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en AVG stelt.

Voor welke doeleinden verwerkt Erasmus Centre for Business Innovation uw persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door Erasmus Centre for Business Innovation gebruikt voor de bedrijfsvoering. De belangrijkste processen waarvoor Erasmus Centre for Business Innovation persoonsgegevens verwerkt zijn:

  1. Klantbetrokkenheid, relatiebeheer en marketing

Erasmus Centre for Business Innovation verwerkt persoonsgegevens door middel via contactformulieren verkregen persoonsgegevens. Dit gebeurt op basis van toestemming. Alle processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt worden geregistreerd in een register van verwerkingsactiviteiten. Erasmus Centre for Business Innovation heeft daarmee een compleet en actueel overzicht van alle gegevensverwerkende processen.

Van wie verzamelt Erasmus Centre for Business Innovation persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verzamelt Erasmus Centre for Business Innovation gegevens van:

  • Bezoekers van de website(s)

Welke persoonsgegevens verzamelt Erasmus Centre for Business Innovation?

  • Naam
  • Organisatie
  • E-mailadres
  • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons)
  • Surf- en clickgedrag

Erasmus Centre for Business Innovation verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt de Erasmus Centre for Business Innovation ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Geven en intrekken van toestemming

Erasmus Centre for Business Innovation biedt diverse activiteiten die alleen uitgevoerd kan worden door gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw emailadres voor het sturen van een nieuwsbrief en promotionele e-mails. Uw gegevens worden alleen gebruikt als u hiervoor expliciete toestemming geeft. U zult daarbij altijd geïnformeerd worden voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt, welke gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt. Geeft u Erasmus Centre for Business Innovation toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kunt u deze toestemming op een later moment altijd intrekken.

Hoe zorgt Erasmus Centre for Business Innovation voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Erasmus Centre for Business Innovation gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Erasmus Centre for Business Innovation neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Erasmus Centre for Business Innovation deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

In opdracht van Erasmus Centre for Business Innovation kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Erasmus Centre for Business Innovation maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Erasmus Centre for Business Innovation kan uw (persoons) gegevens met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Erasmus Centre for Business Innovation verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien een u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens waarbij dit wel noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Erasmus Centre for Business Innovation bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Erasmus Centre for Business Innovation. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Erasmus Centre for Business Innovation nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken, kunt u eenvoudig doen met de ‘Kopie Id’-app van de overheid die u in de kunt downloaden in de appstore.

Stuur uw verzoek naar het volgende emailadres: info@erbs.eur.nl en noteer in het onderwerp welk verzoek het betreft.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Erasmus Centre for Business Innovation passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. Erasmus Centre for Business Innovation neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookies en clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.,Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Erasmus Centre for Business Innovation gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen.

Privacybeleid van derden

Op de website van Erasmus Centre for Business Innovation zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot Erasmus Centre for Business Innovation behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar info@erbs.eur.nl. De functionaris gegevensbescherming (FG) van Erasmus Centre for Business Innovation is bereikbaar via het emailadres privacy@eur.nl