Contract onderzoek

Maatwerkprojecten voor uw organisatie

Contractonderzoek

Erasmus Centre for Business Innovation combineert ruime onderzoekservaring en state-of-the-art academische inzichten met gevalideerde methoden en instrumenten voor het uitvoeren van relevant contractonderzoek. Met maatwerk onderzoeksprojecten kunnen we een breed scala aan opdrachtgevers bedienen.

Onderzoeksgebieden

Onze voornaamste toegepaste onderzoeksgebieden zijn business model innovatie, sociale innovatie, strategische vernieuwing en de ontwikkeling en implementatie van nieuwe organisatie- en managementpraktijken. Onze focus op business innovatie in het algemeen betreft al deze diverse typen bedrijfsgerelateerde vernieuwing, en in het bijzonder de verschillende niet-technologische facetten, determinanten en implicaties ervan. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de ontwikkeling, implementatie en rol van nieuwe managementpraktijken, transformationeel leiderschap, flexibele organisatieprincipes, hoogwaardige arbeidsvormen én co-creatie met externe stakeholders.

Het Erasmus Centre for Business Innovation bedient diverse typen ‘klantgroepen’:

Opdrachtgevers & Sectoren

  • Bedrijven (zowel grote ondernemingen als MBK-bedrijven) en instellingen die hun innovatie-performance willen vergroten of innovatiebeleid willen toetsen. Die nieuwe manieren van organiseren willen verkennen, een strategische verandering willen doorvoeren, nieuwe proposities naar de markt willen brengen of zichzelf opnieuw willen ‘uitvinden’.
  • Samenwerkingsverbanden van bedrijven en regionale bedrijvenclusters die het gemeenschappelijke concurrentie- en innovatievermogen wensen te verbeteren en belemmeringen willen identificeren en wegnemen.
  • Brancheverenigingen, koepelorganisaties en overheidsorganisaties die groepen ondernemingen willen onderzoeken en willen ondersteunen in transformatieprocessen.
  • Adviesorganisaties die een grote groep van bedrijven bedienen en onze kennis en instrumenten willen inzetten om die bedrijven te ondersteunen.
  • Individuele managers en beleidsadviseurs die toegang zoeken tot state-of-the-art kennis omtrent business innovatie en deel willen uitmaken van een learning community of incidenteel nieuwe inzichten en inspiratie willen opdoen.

Voorbeelden van opdrachtgevers zijn ActiZ, Avéro Achmea, Gemeente Rotterdam, Goldschmeding Foundation, Havenbedrijf Rotterdam, Ministerie van Economische Zaken, NEMACC, Siemens Nederland, SmartPort en Stichting Management Studies (gelieerd aan VNO-NCW). Zie ook onze referentieprojecten.

We voeren onderzoek uit in onder meer de volgende sectoren:

  • Agrarisch, food & feed
  • Chemie & energie
  • Financiële dienstverlening
  • Health & life sciences
  • Hightech industrie
  • Maritiem & logistiek

Daarnaast is een belangrijk deel van onze onderzoeksportfolio sector overstijgend, zoals regionale en landelijke onderzoeken naar innovatie- en concurrentievermogen.

Methoden & Instrumenten

Monitoringsonderzoek

Wat is de ontwikkeling van het innovatie- en concurrentievermogen van business units of clusters van bedrijven? Door metingen uit te voeren met behulp van een gevalideerd en efficiënt instrumentarium maken we dit inzichtelijk en begrijpelijk.

Ontwikkelingen zoals globalisering, deregulering, kortere productlevenscycli en toenemende concurrentie maken bestaande concurrentievoordelen beperkter houdbaar. Deze ontwikkelingen vragen daarnaast om nieuwe bronnen van concurrentievoordeel.

 • Hoe is het gesteld met het innovatie- en concurrentievermogen van uw bedrijf, sector of regio?
 • Hoe ontwikkelt het innovatie- en concurrentievermogen over de tijd?
 • En wat zijn de handvatten om het innovatie- en concurrentievermogen te bevorderen?

We hebben ruime ervaring met het monitoren van het innovatie- en concurrentievermogen op basis van wetenschappelijke kennis en methoden. We voeren jaarlijks een grootschalig survey-onderzoek uit: 10.000 bedrijven in Nederland worden sinds 2006 jaarlijks benaderd om hieraan mee te werken. Meer informatie over de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor vindt u hier.

Het monitoren van het innovatie- en concurrentievermogen kan plaatsvinden op verschillende niveaus van analyse, waaronder:

 • Verschillende eenheden binnen een bedrijf;
 • Verschillende bedrijven in een bepaalde sector;
 • Verschillende bedrijven in een bepaalde regio.

We kunnen daarbij vergelijkingen trekken met andere bedrijven en sectoren op basis van onze bestaande databases. De bevindingen presenteren we in rapportages en presentaties. In het verleden voerden wij dergelijke monitorprojecten uit voor diverse bedrijven en sectoren, zoals de Nederlandse zorgsector, het havenindustrieel complex van de Rijnmond en het voedselcluster in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Effectmetingen

Leidt een verandering in organisatie en management of een beleidsinterventie tot substantiële verschillen in belangrijke prestatie-indicatoren? ECBI heeft de expertise in huis om de effecten van nieuwe strategieën en beleidsinstrumenten in kaart te brengen.

Innovatieve manieren van organiseren, managen, werken en samenwerken vormen een belangrijke bron van concurrentievoordeel. Meerdere onderzoeken laten echter zien dat bedrijven die actief zijn op het gebied van sociale innovatie beter presteren op tal van prestatie-indicatoren dan degene die daar niet actief mee zijn. Niet elke sociale innovatie is echter een garantie voor succes, dat is inherent verbonden aan het proces van innoveren. In hoeverre leidt sociale innovatie bij uw organisatie tot de gewenste effecten?

ECBI heeft ervaring met het uitvoeren van effectmetingen op het gebied van sociale innovatie. Zo hebben we effectmetingen uitgevoerd namens het Ministerie van Economische Zaken en voor semiconductorbedrijf NXP. Dergelijke effectmetingen vinden plaats op basis van wetenschappelijke standaarden. In overleg kunnen de effecten worden gemeten op tal van prestatiemaatstaven. Hierbij valt te denken aan ‘harde’ prestatiemaatstaven zoals productiviteit, het aantal product- en dienstinnovaties of werkgelegenheid. Ook het effect op de meer ‘zachte’ prestatiemaatstaven zoals medewerkerstevredenheid kunnen in kaart worden gebracht.

Business innovatie analyse

Gefundeerde analyses op het niveau van individuele organisaties, bedrijfsprocessen, specifieke ecosystemen van samenwerkende bedrijven, en regionale clusters van bedrijven. Deze analyses richten zich onder andere op de mogelijkheden, belemmeringen en/of hefbomen van business innovatie.

Gevestigde bedrijven worden geconfronteerd met verschillende disruptieve veranderingen die impact hebben op hun organisatie en business ecosysteem. In het licht van deze veranderingen moeten diverse vragen worden beantwoord om het concurrentievermogen te versterken.

 • Hoe kunnen wij innovatiever worden in een efficiency-gedreven omgeving?
 • Hoe kunnen wij meer rendement halen uit de kennis van onze medewerkers?
 • Hoe kunnen wij onze organisatie slagvaardiger maken?
 • Hoe kunnen wij anders leiding en sturing geven aan onze organisatie?
 • Hoe kunnen wij ons businessmodel vernieuwen?
 • Hoe kunnen wij synergie creëren tussen technologische innovatie en sociale/management innovatie?

ECBI heeft de expertise in huis om gedegen analyses uit te voeren die uw organisatie kan helpen een antwoord te formuleren op dergelijke vragen.

Scans

Diverse ‘fitness’ scans voor organisaties, zoals de Quick Scan Flexibiliteit en Businessmodel Innovatie Scan. Snel inzicht op basis van gevalideerde methoden. Raamwerken en een begrippenkader waarmee de uitdagingen van een organisatie inzichtelijk en bespreekbaar worden. U kunt direct aan de slag of meer informatie opvragen om onze instrumenten voor uw organisatie in te zetten.

Quick Scan Flexibiliteit

De 21e eeuw stelt managers voor ongekende uitdagingen. Technologische innovaties, veranderende regelgeving en economische instabiliteit leiden er toe dat steeds meer organisaties in een hyper competitieve omgeving komen te opereren. Organisaties vergroten hun overlevingskans als zij ruimte bieden voor flexibiliteit. Met het raamwerk flexibiliteit bieden wij je een coherente structuur en een begrippenkader om de discussie over flexibiliteit te faciliteren. Onze theorieën over organisatieflexibiliteit zijn wetenschappelijk onderbouwd. Daarnaast zijn onze modellen gebaseerd op een database met meer dan 6000 respondenten uit het bedrijfsleven en de publieke sector. De Quick Scan kan op individuele basis worden ingevuld, maar ook breder worden uitgezet in je organisatie. U verkrijgt snel een gedeeld kader voor onderlinge discussie en uitgangspunten om uw inzichten te delen.

Klik hier voor meer informatie over de Quick Scan Flexibiliteit en de mogelijkheden om deze in uw organisatie toe te passen.

Businessmodel Innovatie Scan

Met de Businessmodel Innovatiescan brengen we de businessmodel innovatie focus en aanwezige hefbomen voor vernieuwing in kaart. Doordat de scan is gebaseerd op onderzoek bij honderden bedrijven, biedt het een gedegen referentiekader. De Innovatiescan bestaat uit een beknopte vragenlijst en levert je direct een handzame, informatieve managementrapportage op. Of dat nu met één enkele respondent gebeurt of op grote schaal; de snelheid en informatieve waarde van de scan is ongeëvenaard.

Voer nu kosteloos een individuele scan van uw bedrijf uit.

Referentieprojecten